aktualizováno: 15.04.2024 11:04:07 

Křetínské modelové železniční klubíčko

Historie kolejiště
 
 
  Historie kolejiště...
jehož existance skončila 1.3.2012.
 
 
  Prapůvodní začátky života kolejiště sahají až do studentských let v Brně na SPŠE. Tehdy se začal proměňovat dětský sen o modelové železnici ve skutečnost. Zkušenosti prvních krůčků v modelařině tehdy zíkával nejstarší člen klubíčka v klubu brněnských modelářů sídlícímu v té době na Úvoze. První trochu zajímavé kolejiště vzniklo po svatbě v malé podkrovní světničce  ( dá-li se to tak nazvat), jejíž plocha byla 3 x 2 metry. První velké kolejiště vzniklo po dokončení rodinného domu opět v podkroví, ale v místnosti o rozměrech 6 x 5 metrů v roce 1985. Toto kolejiště zaniklo pro nestabilitu krajiny a potřebu obytné plochy v roce 1990. Vše bylo uloženo v krabicích na půdě.
  Začátek podoby dnešního kolejiště je v roce 1995. Tehdy po letech odpočinku si postavili synové majitele ze zbytků původního kolejiště uložených v různých krabicích kolejový ovál se dvěma stanicemi o velikosti 2,1 x 1,2 m a místnost zaniklého kolejiště se tak vrátila ke svému původnímu poslání. A tak se narodilo klubíčko a začalo růst. Používané modely byly vyrobeny převářně firmou Berliner TT Bahn
 a pozdějším nástupcem firmou Tillig.
 
  Fotografie části původního kolejiště (levá část po uličku) s pozdějším rozšířením.
 
                  
Dnes již neexistující stanice Čeřany – město (v levém - horní pravá část).
 
 
       
  
Kolejiště se posupně rozrůstalo. Vzniklo i první skryté nádraží. Byly vystavěny nové tratě a později byly opět přestavěny. Objevily se i nové stanice: Smrkov a Skalky. Též vyrostla na kolejišti i úzkokolejka, která byla stálým lákadlem na všech stavěných kolejištích. 
 
         
     Zde je úplně první stanice Skalky.    "Historický tobogán" zmizel při první přestavbě. 
 
1. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ!
       (Takto jsme začali nazývat změny zasahující do tvářnosti a provozu kolejiště.)
V dubnu roku 2001 nastalo velké stěhování. Kolejiště o délce 5 metrů a šířce 2 m se muselo v místnosti otočit o 180o  a přesunout na protější stěnu. Začala nová historie kolejiště.
     
 
 
Po tomto stěhování se změnila i tvář kolejiště. Některé traťové úseky byly přestavěny a bylo též přestavěno skryté nádraží. Bylo rozděleno na osobní a nákladní nádraží.
 
           
 Trať Čeřany – Skalky – Větrov a Čeřany - Ctibory.
 
 
 Skryté nádraží a přípojné tratě     Trať z Čeřan do Malešova a stanice Smrkov. 
       a jeden stavitel.
 
V roce 2002 byla první veřejná výstava. Při této výstavě jsme získali první poznatky o chybách, kterých jsme se dopustili při  stavbě. Od té chvíle začala úplná popstupná přestavba kolejiště do dnešního stavu. Výstavy probíhají v období vánočních prázdnin. V roce 2004 již byl zájem veřejnosti nad prohlídkovou kapacitu místnosti.
 
 
 
V roce 2003 byla nejprve zrekonstruována úzkokolejka – položeny flexi-koleje. Po zkušebním provozu začala rozsáhlá rekonstrukce trati Čeřany – Smrkov s přestavbou stanice Smrkov a stavbou nové spojovací trati do skrytého nádraží Větrov. Později bylo spojení zrušeno a postaveno vlastní skryté nádraží Horní Pláně. Byly postaveny nové mosty a nové zastávky: Čeřany – Zámek, Čeřany – Klášter a Podskalí(později zrušena – kryje se zastávkou Čeřany – Klášter), nákladiště Podskalí, zrušena stanice Čeřany – Město. Z původní trasy zůstala jen zastávka Kamenice - penzion. Celá trasa tratě dostala dnešní položení v krajině. V tomto roce objevil na kolejišti první výrobek českého malovýrobce M 152 od firmy Rubikon. Po té každý rok přibývali  od dalších českých výrobců jako LOCO, KuBer, Dvořáček apod. 
 
      
     
Původní most na trati Čeřany     Úprava terénu po odstranění starého mostu.
 - Smrkov
 
             
  Nová verze mostu na stejné trati.             Původní trasování trati Čeřany - Ctibory.  
 
        
        Nová poloha trati Čeřany - Ctibory  a  Čeřany - Skalky - Větrov. 
 
  Při této rekonstrukci došlo i opravy tratí do Malešova, Ctibor a Skalek - Větrova. Některé části tratí byly úplně přestavěny. Při těchto úpravách jsme poprvé začali zkoušet novou "technologii", stavba tratě do krajiny. Tak rok 2003 začal měnit kolejiště. 
 
2. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ - začali jsme o měsíc dříve.  
 
 Po zkušenostech s profilovými kolejemi a výhybkami jsme se rozhodli k rekonstrukci viditelné hlavní stanice kolejiště – Čeřany.  V březnu 2004 jsme začali stanici přestavovat po etapách pro velkou finanční náročnost a ve snaze udržet kolejišti pro zájemce minimální provoz.
 
     
  Původní skalkovské zhlaví bylo první.  Byla přestavěna celá lichá skupina kolejí a provizorně napojena na stávající část.
 
 
     
  Navázání zrekonstruované části a staré části pro pravidelnou měsíční výstavu. 
 
V dubnu jsme etapu skončili a zprovoznili. Do srpna 2004 byla přestavěna sudá skupina kolejí a začala přestavba malešovského zhlaví a stavba nového depa.
     
 
          
V této době doznala opět změnu i trať do Malešova a do Smrkova. Bylo vybudováno nové zaústění do malešovského zhlaví. A též se změnila krajina okolo tratě. Tunel ve směru do Malešova se stal vrcholovýn tunelem přes rozvodí.
 
3. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ.
  
 Dalším velkým zásahem do kolejiště byl rok 2005. Hned v lednu po skončení již tradiční vánoční výstavy jsme zbourali téměř celou pravou část kolejiště a začali s novými stavbami tratí do Skalek, Ctibor a Větrova. Krajina dostala novou tvář – hlavní tok „Čeřanky“ dostal jiný směr a nová trať do Skalek a dále do Ctibor se k tomuto toku přimkla a prochází jeho údolím. Stanice Skalky se z vedlejší tratě přestěhovala na novou trať hlavní a stala se v této době nejdelší stanicí na kolejišti. Sklony na trati byli stanoveny na maximálně 15%0. Že výsledku bylo dosaženo dokazuje i rekordní výkon „Sergeje“ – 64 tažených náprav bez problémů.
         
  Máme zbouráno a začínáme stavět.
 
 
 
 Z Čeřan dolů do Skalek jsme docela trefili projektu. Stanice Skalky se už upravovala.
 
   
  "Kam s ní ??? Přeci fabriku nevyhodíme?"     Hned je to lepší!!!
 
 
 
 Trať do Větrova byla zachována směrováním a zkrácena na symbolickou vedlejší trať do hlouby Čeřanské vysočiny. Celou akci jsme dokončili v březnu. Práce na detailech však trvají dodnes. Při stavbě nové stanice Skalky jsme si připravili ze stanice výjezd na budoucí vlečku nebo místní trať ryze průmyslového charakteru. Jediné místo, kterého se nedotkla rekonstrukce bylo skryté nádraží – pozdější zdroj mnoha problémů - zůstalo kolejivo BTTB popř Tillig původního profilu.
Při rekonstrukci této části kolejiště jsme začali plně uplatňovat vlastní nový poznatek: že první musí být zformována tvář krajiny a ní se realizuje stavba tratě. V této chvíli nakreslený projekt je jen informační. Vlastní tělěso tratě vytváří reliéf krajiny. Při této práci dochází i někdy nemalým překvapením! Ne vše, co by jste chtěli na kolejišti mít, lze postavit, aby nevznikl paskvil. Navíc bylo nutné mnohem více trávit času pozorováním krajiny v okolí železničních tratí. Každá cesta vlakem byla sledováním umístnění tratí v krajině.  
 
   
  "A hned to vypadá úplně jinak."
 
V roce 2006 jsme začali opět rozšiřovat plochu kolejiště. Začala stavba tratě ze stanice Skalky do továrního objektu s malou stanicí pro manipulaci – Stará Huť. Ale během stavby nastala jako vždy změna a stanička není, ale jen úvrať s vlečkovou kolejí a zastávkou. Stavbě jsme se věnovali celý rok. Na kolejišti po přestavbách bylo třeba doplňovat mnoho detailů a výroba těchto doplňků byla a je dlouhodobá záležitost. Také se objevily i nedostatky a nevhodná řešení – až provoz často ukáže mnoho dobrého i nedobrého – a to bylo třeba odstranit nebo přepracovat.  
 
4. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ.
 
   V dubnu 2007 vzniklo „Aprílové rozhodnutí“. Jednalo se o úplnou přestavbu skrytého nádraží. Byla vytvořena nová koncepce jeho provozu a úplná výměna všeho kolejiva. Přestavba byla rozdělena na tři fáze.
1.   Akce Větrov.
  Nové pětikolejné nádraží pro dopravu ze stanic Smrkov  (pomyslné Horní Pláně)
   a Čeřany (pomyslný Větrov). Stanice bude mít délku kolejí min. 1,5 m. 
  Pozdějším propojením na hlavní část skrytého nádraží vznikne
  pomyslné propojení jinými tratěmi s hlavními provozními tahy.
2.   Akce Ctibory.
Provedení úpravy traťové koleje do Skalek. Vytvoření spojení s částí zvanou Větrov a vytoření nového zhlaví – stromečkového, pokud to bude možné. Délka nejkratší koleje mezi zhlavími Ctibory – Malešov: pro 9. kolej bude min. 2,5 m.
      3.   Akce Malešov.
Přestavba traťové koleje z Čeřan a celého zhlaví a vytvoření odstavných kolejí a spojení s částí Větrov.
4.   Zhotovení nového ovládacího pultu a zajištění vjezdu vlaků z obou traťových kolejí současně s pozdější možností dálkového ovládání (alespoň částečným).
 
Tato činnost úprav kolejiště zabrala celé dva roky práce. Byla dokončena 31.10.2008.   Nejvíce tvořivé činnosti se projevilo na kolejišti v roce 2008. Z technických důvodů musel být zrušen starý ovládací pult pro stanice Čeřany, Skalky, Smrkov a nově budované stanice Stará Huť a Veselka-Písečná. Bylo v něm tolik úprav, že se stal nepřehledným. Navíc jsme zakoupili nové typy ovladačů.
  Byla dokončena celá trasa tratě Skalky – Stará Huť - Veselka a stanice Veselka –Písečná a navíc mistrovsky protažena na pracovní stůl, a tak nám vznikla i zkušební trať pro opravy apod. Tato akce byla ukončena v říjnu.
         
  No už se to začíná rýsovat..........................hotovo.
 
5. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ.
 
   Během měsíce dubna jsme provedli úpravu skalkovského zhlaví v Čeřanech a tím dosáhly prodloužení dopravní délky staničních kolejí v Čeřanech na 2,1m.
                  
        Už je zbouráno a částečně položeno.       A už je téměř hotovo.
V květnu proběhla úprava zauhlovacího zařízení v depu a konečné zprovoznění depa - funkční výhybky a elektricky zapojené koleje.
  V červenci se uskutečnila výměna ovládacího pultu v Čeřanech i přesto, že ještě nebyly nové napáječe. Stav pultu byl již provozuschopně neudržitelným.
 
    V roce 2009 v březnu jsme zakoupili na kolejiště první motorovou soupravu VT 18.16 - SVT 175 DR. V dubnu jsme provedli montáž mechanických návěstidel na malešovském zhlaví. V květnu potom montáž světelných návěstidel na skalkovském zhlaví ve stanici Čeřany. Postupně se provádí potřebná vazba na výměny a stavění vlakové cesty.
 
6. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ - tentokrát až ...
 
  V listopadu jsme přestavěli část ctiborského zhlaví ve stanici Skalky a provedly potřebné úpravy v ovládání stanice. Stanice též dostala dvě vložená návěstidla na čeřanské zhlaví – důvod: platnost společného odjezdového návěstidla pro příslušnou kolej.
               
                                                 Před   a     po. 
Roky 2007 až 2009 byly nejdůležitější pro růst přírustků hnacích a tažených vozidel. Během tohoto období se na kolejišti objevily T 478.1, T 478.3, T 679.1 a M 152.0, rozšířila se i skupina osobních vozů a přibylo mimo jiné po 10 ks Vsa a 10 ks Pao. V těchto letech bylo pro kolejiště vyrobeno 2000 ks jehličnatých stromů, 1 200 ks listnatých stromů z molitanu a 900 ks bříz vlastní technologií. Na keře bylo spotřebováno vice než 0,5 kg drceného molitanu od p. Bezrouka.
 
Rok 2010 začal nákupy nových vozidel a to parní lokomotivou 464.202 a dvěma motorovými vozy M 131.1. Také pro možnosti ukázek provozu kolejiště pro nívštěvníky jsme  si zřídili pomocný ovládací pult pro skryté nádraží, abychom mohli aspoň dvěmi nebo třemi soupravami projet po kolejišti. Pro nás je to bolavý ústupek. Na druhé straně byla by škoda neukázat návštěvníkům trochu z provozu.
Od 10. dubna je ve vozovém parku další posila a to T 678.0014.
 Od 21.dubna byla po opravě uvedena do provozu motorová lokomotiva T 679.2002 (výrobce BTTB) z depa Brno - Maloměřice a zapůjčena do depa Malešov k provozním zkouškám, neboť trať Malešov - Čeřany - Berlice - Chudín má povolený nápravový tlak 21 tun. 
Během prázdnin jsme doplňovali vozový park, který jsme rozšířili o dva služební vozy  a jeden poštovní vůz typu Rybák a o motorovou lokomotivu T 435.0140 v nové verzi od fy. Tillig. A od 19. října jsme posílili lokomotivní park o parní lokomotivu 556.0 - Štokr.
Pracuje se na dokončení smrkovské pily. 
 
   
Levý obrázek ukazuje stav v polovině úprav dne 20.10. a pravý obrázek je stav pily 28.10. 2010.
 
 Od 27. listopadu osobní dopravu posílil další motorový vůz - M 262.0141.
 
    Co nového přinesl rok 2011? Jedna paní novinářka napsala, že kolejiště je živý tvor, na kterém je nutné stále něco tvořit, upravovat či opravovat apod.  To postihlo opět i nás: 29. ledna jsme zastavily provoz na trati Čeřany - Smrkov. Zbortil se násep u vjezdového návěstidla do Čeřan a zlonila se izolačka jak výškově, tak i směrově. Nezbylo něž bourat a znovu stavět.
Vlepení nového podloží pod kolej.
 
 
Poslední terénní úpravy před položením koleje.
 
Lepení nové koleje a úprava izolačních úseků.
 
Konečný stav obnovené koleje. Vjezdové návěstidlo posunuto o 50 cm dál od stanice Čeřany směrem ke Smrkovu. Dvojitá izolace koleje je nyní v rovném úseku až u zářezu.
 Provoz byl 13. února obnoven.
 
7. APRÍLOVÉ ROZHODNUTÍ.
 
A jak se často stává, občas přijdou "aprílová rozhodnutí", která se dotknou kolejiště. I letos přišlo! Začala malá změna ve směrování tras a velká do provozu. Návštěvníci se mají po dokončení na co těšit.
Dne 11.dubna byl ukončen provoz na trati Čeřany - Větrov. 
 
Dne 12. dubna ve 20.00 byla zahájena výluka traťové koleje Čeřany - Větrov a započato se snášením železničního svršku v úseku Paseky zastávka - Větrov. Trať je bez náhrady zrušena.
 
A stavíme dál. 13. dubna zmizel tunel ve směru na Větrov. Byla zbourána i část za vesničkou Paseky.
Další změna - byla upravena trať od zastávky Paseky do oblouku do prostoru pod okno.
Terén byl upraven do nové podoby, aby dával smysl novému vedení tratě. 
 
23. dubna je položena nová trať ze zastávky Paseky až po hájenku. Je obnovena krajina za vesničkou v novém uspořádání. Své nové významné místo dostává hrádek Větrná Hůrka 
 
21. dubna postihla stavební činnost trať z úvratě  Stará Huť až za hájenku "U tří šutrů".
Tato trať je zrušena. Úsek Skalky - Stará Huť se stává pouze vlečkou, jak bylo původně plánováno.
25.dubna je odstraněna kolej ze Staré Huti až po zářez u hájenky. Zároveň je zbourán i spodní podkladová část trati a je upravován terén tak, aby nebylo poznat její původní vedení. 
 
26. dubna začala pokládka kolejí od hájenky směrem k Čeřanům. Spojení obou částí bude provedeno zvláštní diletační spojkou. A následující den dostala krajina novou tvář. skála, která u ní vznikla, dostala název Jezevčí skála.
28.dubna bylo zřízeno mechanické odjezdové návěstidlo ve stanici Veselka - Písečná na čeřanském zhlaví. Dnešním dnem byly i dokončeny terénní úpravy.
 
30. dubna byly oba konce kolejí od Čeřan a od Veselky - Písečné spojeny diletační spojkou (popis v odd. Zkušenosti )  a zahájen zkušební provoz. Tento den bylo i zřízeno odjezdové mechanické návěstidlo na zhlaví směrem k pracovnímu stolu.
1. května je již na trati běžný provoz. 
 
8. května je v činnosti odjezdové návěstidlo ve stanici Veselka - Písečná na zhlaví směrem k pracovnímu stolu.
 
1. července se naše rodina "Brejlovců" rozrostla o další lokomotivu - T 478.3174 domovského depa Liberec  od firmy ROCO.
 
Tímto dnem začala další etapa dokončovacích prací v depu. Konečně jsme začali stavět novou halu pro motorovou trakci, hlavně pro motorové vozy.
K jejímu dokončení ještě bude třeba hodně času. Zatím je jen v hrubé stavbě.
 
 
8. Konec aprílových rozhodnutí aneb jak jsme se rozhodli!

"Dnes jedeme naposled..", tak bychom nazvali nedělní ježdění 12.2.2012.

Poslední snímek ze zaplněného čeřanského nádraží.

                                    V PONDĚLÍ 13. JE JIŽ MINULOSTÍ! 

 

            Historie tohoto kolejiště je uzavřena.                  
 
                    Kolejiště změní svoji tvář!
 
B OU R Á N Í.
 
 
 

Pár snímků z postupu prací:

A na tomto rámu jsme v roce 1995 začínali.

Toto je asi nejstarší díl kolejiště - rám pod smrkovským nádražím. Jeho začátky jsou někde v roce 1985. Se všemi přestavbami to přežil až do roku 2012.

Tak to bylo slepováno a tak dopadnul první rám kolejiště.

 

Několi snímků ze skrytého nádraží - to, co nebylo vidět: shora - odstavné koleje na malešovském zhlaví - malešovské zhlaví - střed - ctiborské zhlaví. A tato sestava skrytého nádraží zůstane, pouze bude na nových rámech a s novými základními deskami. 

 

 

Na malovaném pozadí je vidět změny během let. Ten tmavý oblouček jsou domalované stromy.

 

 Na těchto snímcích jsou vidět přestavby stanice Smrkov a tratě k ní.

 V pozadí je vidět původní horské jezero (tmavěfialová barva), do kterého padal vodopád z potoka, který teče pod mostem. 

Detail jezera s původními trasami tratí před první přestavbou, cca rok 2005.

Na snímku je část krajiny po přestavbě po roce 2005.  

Před první úpravou vedla tudy falešná dvojkolejka.

Na snímku je kousek jezera, které bylo u stanice Čeřany - město. Zaniklo spolu s ní.

 Detail jezera - břeh směrem k nádraží.

 Původní silnice podél hradeb s odbočkou na Smrkov.

Kousek skály nad jezerem a původní terén u Smrkova.

Tak to bylo slepováno a tak dopadnul první rám kolejiště.